הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הוועדה המקומית לתכנון ובניה אזור - דף הבית
תמונה 2

רישוי בנייה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​תצהיר על תכנון בהתאם למידע ולהנחיות חברת החשמל​

בקשה להארכה או חידוש היתר

הודעה על ביצוע/אי ביצוע בקרת תכן במכון בקרה

כתב התחייבות אי פיצול דירה

טופס נוסח ערבות בנקאית של מבקש היתר בניה

טופס כריתת עצים

מדריך אודות עבודות הפטורות מהיתר בנייה​

טופס בקשה להארכת היתר

הנחיות פרסום לפי תקנה 36

  
  
הגדרת תהליך אישור להיתר ולגמר בניה למבנים ברמת סיכון נמוכה.pdfהגדרת תהליך אישור להיתר ולגמר בניה למבנים ברמת סיכון נמוכה
נספח 8 - הצהרת עורך הבקשה להיתר - אישור היתר - במקרים בהם לא חלה חובת אישור רשות הכבאות.pdfנספח 8 - הצהרת עורך הבקשה להיתר - אישור היתר - במקרים בהם לא חלה חובת אישור רשות הכבאות
נספח 9 - הצהרת עורך הבקשה להיתר - גמר בנייה - במקרים בהם לא חלה חובת אישור רשות הכבאות.pdfנספח 9 - הצהרת עורך הבקשה להיתר - גמר בנייה - במקרים בהם לא חלה חובת אישור רשות הכבאות
הצהרת בטיחות עורך בקשה.pdfהצהרת בטיחות עורך בקשה
​​​​
  
  
טופס להגשת חישובים סטטיים + נספח להגשה.pdfטופס להגשת חישובים סטטיים + נספח להגשה
תצהיר לעמידות מבנה ברעידות אדמה.pdfתצהיר לעמידות מבנה ברעידות אדמה
תצהיר לתוספת בניה שבוצעה בטרם הוגשה בקשה להיתר בניה.pdfתצהיר לתוספת בניה שבוצעה בטרם הוגשה בקשה להיתר בניה
תצהיר לתוספת בניה שטרם בוצעה.pdfתצהיר לתוספת בניה שטרם בוצעה
תצהיר מתכנן השלד.pdfתצהיר מתכנן השלד
​​​​
  
  
בקשה לקבלת נוסח פירסום להקלה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.pdfבקשה לקבלת נוסח פירסום להקלה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה
​​​​
  
  
טופס הצהרה על כמות פסולת בניין - נוהל מוצע לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בנייה - המשרד להגנת הסביבה.pdfטופס הצהרה על כמות פסולת בניין - נוהל מוצע לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בנייה - המשרד להגנת הסביבה
רשימת אתרים מורשים לסילוק פסולת בניה.pdfרשימת אתרים מורשים לסילוק פסולת בניה
  
  
הודעה בדבר הגשת בקשה להיתר לפי תקנה 36 ב לתקנות התכנון והבניה.docxהודעה בדבר הגשת בקשה להיתר לפי תקנה 36 ב לתקנות התכנון והבניה
תצהיר אי איתור שכן.pdfתצהיר אי איתור שכן
הסכמת בעלי זכויות במקרקעין לביצוע עבודות הטעונות היתר בניה.pdfהסכמת בעלי זכויות במקרקעין לביצוע עבודות הטעונות היתר בניה
​​​​​​​
  
בקשה לפטור מהגשת מפת מדידה בתיק מידע מקוון
מפרט-מיפוי-לאומי
מפה-להיתר-בניה
​​
  
  
​​​​

  
נוהל הגשת בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט או להגדיל מקלט קיים
טופס בקשה מהתקנת מקלט או הגדלת מקלט קיים - כללי
טופס בקשה מהתקנת מקלט או הגדלת מקלט קיים -שימוש חורג לגן ילדים או מוסד חינוכי אחר
דוח תקינות למקלט לצורך קבלת פטור
​​
  
תצהיר - תכנון בריכת שחייה פרטית
תצהיר - ביצוע בריכת שחייה פרטית
​​


רישוי בנייה